Vår framtid

Tillbaka till framtiden

Privat

Örjan Hedenborg, som han såg ut när brevet skrevs.

Örjan Hedenberg, 45 år, Järfälla

Brevet inkom till Nordiska museet 1998-08-04

Tankar om framtiden

Framtiden kan betraktas ur flera perspektiv, både kort och mer personligt och olika långa, där betraktelsesättet blir osäkrare och kanske mer filosofiskt.

I det smala och korta perspektivet tror jag inte på några genomgripande förändringar. Både jag och min fru kommer att arbeta vidare inom våra nuvarande yrken. Jag kommer sannolikt att pensionera mig före 60 års ålder för att kunna ägna mig åt mina intressen och slippa vardagens hets medan jag ännu är frisk. Min fru kommer nog att arbeta längre; hon trivs bra på sitt jobb. Trots att pensionsvillkoren säkert blir sämre än för dagens pensionärer, tror jag inte att vi behöver ändra våra vanor. Dessa är ganska enkla, och vi har sparat i pensionsförsäkringar och andra sparformer.

Jag tror också att mina barn kommer att kunna leva på liknande sätt som jag själv. De kommer att få stöd hemifrån så att de kan få en bra utbildning utan att dra på sig stora skulder. På så sätt får de en bra grund att stå på.

I ett större, globalt perspektiv tror jag på större förändringar. Scenariot ser ju ganska hopplöst ut med överbefolkning och miljöförstöring. Det hjälper inte att många är medvetna om problemen. Det avgörande är den stora majoritetens beteende. Människor är av naturen själviska och kommer inte att ändra sina vanor förrän det är absolut nödvändigt. Även i underutvecklade länder finns en välmående och sakta växande över- och medelklass. De vill i likhet med resten av befolkningen ha västerländsk levnadsstandard, och tar då inte så stor hänsyn till miljön.

Eftersom resurserna är begränsade kommer klyftorna mellan olika befolkningsgrupper att öka. Motsättningar och kanske väpnade konflikter är inte osannolika. Sverige ligger i en lugn del av världen, så vi kommer inte att märka så mycket av konflikter och naturkatastrofer. Men trycket av folk som vill invandra till Europa kommer att öka. Alla länder kommer mer eller mindre att stänga sina gränser. Det gäller även inom EU, där jag tror att de olika länderna kommer att sträva efter att vara självförsörjande. EU som organisation kommer att ha spelat ut sin roll. Folk tröttnar på att försörja en stor och otymplig byråkrati. Man vill istället ha lokalt självbestämmande.

Den fria rörligheten för varor och människor motverkas också av att transporterna av kommer att minska kraftigt på grund av både sämre tillgång på drivmedel och miljöskäl. Förändringen till mer lokal produktion kommer att märkas även i Sverige. Trots motsättningar och problem i U-länderna kommer de själva att både behöva och ha råd med alla livsmedel de kan producera. Exporten av billiga livsmedel till västvärlden upphör. Samtidigt kommer brist på energi att göra att vi inte längre kan odla lika intensivt med konstgödsel och stora maskiner. Vi får åter odla upp en stor del av de åkrar som lagts ner under de senaste decennierna. Det blir återigen lönsamt att vara lantbrukare. Odlingen blir mer arbetsintensiv och landsbygdens andel av befolkningen ökar.

Maten blir dyrare, vilket innebär en återgång till mer basvaror. Den tekniska utvecklingen kommer inte att stå still. De flesta industriella processer har blivit energisnåla. Produktionen blir dock inte så stor som idag eftersom återanvändningen och reparation ökar. I ett mycket långt och stort perspektiv tror jag att människan som art kommer att leva vidare på jorden. Förhållandena kan dock ha ändrats betydligt. Den beboeliga delen av jorden kan ha minskat, varför befolkningen kanske bara är en bråkdel av dagens.

Men den samlade kunskapen om ekologi, teknik och annat gör att de förmodligen kommer att kunna leva ett gott liv.

Hur gick det sen? Här kan du se samtalet med Örjan från 2022:

Samtalet genomfördes våren 2022.

→  Lång version: Den oklippta versionen av samtalet.
→  Tillbaka till framtiden: Alla berättelser från 90-talet.

Berätta du också!

Hur ser du på vår framtid? Med den här insamlingen vill Nordiska museet fokusera på din önskade framtid. Hur vill du att Sverige och världen ska vara i framtiden? Vad kan vi tillsammans göra för att nå dit?

Skicka in din berättelse!